Tech Updates : ലോകത്തെ ഏതു ഭാഷയും സ്വന്തമായി പഠിക്കാൻ ഈ ആപ്പ് മതി | Now you can learn any language simply

                                                                                                      Note: we are (jobs) not recruiters, instead we just sharing available jobs in worldwide, once you click on the Apply / job title, will direct you to the career page of concerned job provider, so publickannada is not directly or indirectly involve in any stage of recruitment.

Tech Updates :

ലോകത്തെ ഏതു ഭാഷയും സ്വന്തമായി പഠിക്കാൻ ഈ ആപ്പ് മതി | Now you can learn any language simply


ഭാഷാ പഠനം പലര്‍ക്കും പ്രയാസമായി തോന്നാറുണ്ട്.എന്നാല്‍ സ്വന്തമായി ഒരു ഭാഷ പഠിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളു കള്‍ക്ക് പുതിയ വഴികാട്ടിയാണ് Memrise എന്ന ആപ്പ്. നിര്‍വചനങ്ങള്‍, വാക്കുകള്‍, ഉച്ചാരണരീതി, ശൈലികള്‍ തുടങ്ങി ഭാഷാ പഠനത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാത്തിലും ഈ ആപ്പ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. ഇതിന്‍റെ സൗജന്യ പതിപ്പുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.spanish, French, Japanese, Italian, German, Korean,Arabic, Russian, Chinese, Portuguese, Danish,Swedish, Polish,Norwegian,Turkish, Dutch, Icelandic,Mongalian, English തുടങ്ങിയ ഭാഷകള്‍ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം.

50 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ memrise ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പുതിയ ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നു. - ഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ 3 പ്രധാന കഴിവുകൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ആപ്പ്.

 Learn Spanish (European and Mexican), French, German, Japanese (Kanji), Italian, Korean, Chinese (Simplified), Portuguese (Brazilian and European), Russian, Arabic, Dutch, Swedish, Norwegian, Polish, Turkish, Danish, English and Yoruba. Icelandic, Mongolian, Slovenian also available for UK English speakers.

 ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്ന വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിന് ഈ ആപ്പ് ഇപ്പോൾതന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ...


 1. വാക്കുകളുടെയും ശൈലികളുടെയും അർത്ഥം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം.

 2. യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവ  ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മ നസ്സിലാക്കാം...

 3. മറ്റു വ്യക്തികളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാം.

അപ്പിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി  ഇങ്ങനെയാണ്.

 - വിദഗ്ദ്ധർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കോഴ്സുകൾ, യഥാർത്ഥ മാതൃഭാഷ നിപുണരായ വ്യക്തികൾ തയ്യാറാക്കിയത്. 

 - ഹ്രസ്വവും വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ രീതി.

 - സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ നിപുണരായ വ്യക്തികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോ, ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ.

 - Speech recognition technology

Learning a language isn’t hard. Short Lessons. Real-life phrases. Get everything you need to go from learning to speaking, fast, with Memrise.

Join over 60 million people and start learning a language with Memrise, the easiest way to learn a language!

‘It’s among the most popular language apps with its user-friendly interface and helpful video clips with the spoken dialects in action to help you master real-world scenarios.’ - All Tech Buzz

We get to the heart of learning a language: showing you how native speakers speak and teaching you how to do it yourself. Video clips of real people in local streets, coffee shops, karaoke bars and at work help you understand and speak languages the way they’re actually used in real life situations.

What languages can I learn?

You can learn Spanish (European Spanish and Mexican Spanish)🇪🇸🇲🇽 French 🇫🇷 German 🇩🇪 Italian 🇮🇹 Japanese (Romaji and Kanji) 🇯🇵 Korean 🇰🇷 Chinese, Portuguese (European Portuguese and Brazilian Portuguese)🇵🇹🇧🇷 Russian 🇷🇺 Dutch 🇳🇱 Swedish 🇸🇪 Norwegian 🇳🇴 Polish 🇵🇱 Turkish 🇹🇷 Danish 🇩🇰 Icelandic 🇮🇸 Mongolian 🇲🇳 Slovenian 🇸🇮 Yoruba 🇳🇬 and English (British English and American English)🇬🇧🇺🇸.

Download the app to:

1) Learn all the language essentials. Useful vocabulary and phrases for real-life situations: from ordering a coffee to making small chat with friends in new places.

2) Get used to language as the locals speak it. With over 50,000 audio and video clips, you’ll get to grips with a variety of sounds, tone, rhythm, body language, gestures, and more.

3) Ease into speaking another language confidently. A safe space to practice without feeling fearful or embarrassed of speaking in a new language out loud.


Learn French for travel

Our French courses have all the words and phrases you'll need to get you feeling like a local.


Learn Spanish for work

With native speaker video clips to help you understand and speak Spanish to your colleagues, faster.


Learn Japanese for fun

So you can enjoy the Japanese culture and country without translation apps or subtitles.


Whatever your language learning motivation is, Memrise gets you language ready for the real world - no matter if you're a complete beginner or looking to refresh your language knowledge.


A team of language specialists and native speakers working alongside expert engineers design and build your lessons to easily help you go from learning to speaking, fast. Feeling excited? You can learn Spanish, English, French, Italian, German, Portuguese, Russian, Japanese, Korean, Chinese (and more) and learn to speak as the locals do! Try any of our 20+ language courses.

Here’s what others think about Memrise


‘Memrise immerses you in local pronunciation and dialect to keep you engaged’ - CNN

‘Memrise is perfect for the complete beginner who wants to learn the basics of a language’ - Popular Science

‘Best for learning to speak casually in a new language’ - cnet

------ *PLEASE READ:

A Memrise Pro subscription is required in order to access all our learning features. These features may vary depending on your device language and language pair. Once purchased, subscriptions will automatically renew unless cancelled before the end of the current payment period. Subscriptions can be managed or cancelled in your Google Play Store account.


In-app Permissions – To enable some of the features of the Memrise app we may need to ask for your permission. For example, we'll ask to access your microphone if you'd like to practice your pronunciation skills. You can change permissions at any time in your settings.

Privacy Policy: https://www.memrise.com/privacy/

Terms of Usehttps://www.memrise.com/terms/

Languages available: Spanish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Chinese, Portuguese, Russian, Dutch, Swedish, Norwegian, Polish, Turkish, Danish, Icelandic, Mongolian, Slovenian, Yoruba, and English.

Share this vacancy with your friends and other relatives, and visit again to get such vacancies at first

LATEST POST

CLICK HERE

TELEGRAM CHANNEL LINK  (kannada)

CLICK HERE

TELEGRAM CHANNEL LINK (malayalam)

CLICK HERE


We will always update 100% real jobs, any way you have to beware, and I think you guys know about the current world and situations, we wish you to have good luck.J
Previous Post Next Post