*ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ 2500+ അവസരങ്ങൾ*+2 യോഗ്യത ഉള്ള യുവാക്കൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം

+2 യോഗ്യത ഉള്ള യുവാക്കൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം

_apply link_
http://www.jobsaround.online/2021/04/indian-navy-sailor-recruitment-2021.html

📢 ഇന്ത്യൻ നേവി സെയിലർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

📢 ആർട്ടിഫിഷർ അപ്പ്രെൻ്റീസ്, സീനിയർ സെക്കൻഡറി റിക്രൂട്ട് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്

📢 +2 യോഗ്യതയുള്ള അവിവിവാഹിതരായ യുവാക്കൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം

📢 *തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 69,100 രൂപ വരെ മാസ ശമ്പളം ലഭിക്കും | കൂടാതെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും*

🔎 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും താഴെ കാണുന്ന *ലിങ്കിൽ സന്ദർശിക്കുക👇*
http://www.jobsaround.online/2021/04/indian-navy-sailor-recruitment-2021.html

⏰ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ഏപ്രിൽ 30 വരെ

_ഈ അവസരം പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യൂ പലർക്കും അത് വലിയ ഉപകാരം ആയേക്കാം_
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Previous Post Next Post