കേരള മദ്റസ ക്ഷേമനിധിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം| madrasa kshemanidhi board

   Education :

കേരള മദ്റസ ക്ഷേമനിധിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം| madrasa kshemanidhi board

സംസ്ഥാനത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
വിവിധ ഏജൻസികൾ മുഖേന ക്ഷേമ ധനസഹായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പെട്ട  ഒന്നാണ് മദ്രസാ മുഅല്ലിൽ ക്ഷേമനിധി.

1.ഭവനവായ്പ

2 വർഷം പൂർത്തിയായ അംഗത്തിന് 1000 സ്ക്വയർ
ഫീറ്റിന് താഴെയുള്ള വീടുകൾക്ക് 250,000 രൂപ
പലിശരഹിത ഭവന വായ്പ്പ

2.വിവാഹ ധനസഹായം
(ക്ഷേമനിധി അംഗത്തിനും അംഗത്തിന്റെ 2 പെണ്കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് 25,000/രൂപ) വിവാഹ ധനസഹായത്തിനുള്ള

അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
(പഞ്ചായത്ത് കോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്നത്)
നിർബന്ധമാണ്

3.പ്രസവാനുകുല്യം

 (ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളായ മദ്രസ്സ അദ്ധ്യാപികമാർക്ക്) 15,000/- രൂപ)

4.പെന്ഷന് 

(60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ഷേമനിധി
അംഗത്തിന് പ്രതിമാസം 1,500/- രൂപ)
5.മരണാനന്തര ധനസഹായം

ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കാൻ
താഴെയുള്ള അപേക്ഷ ഫോമം പൂരിപ്പിച്ച്

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, കേരള
മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി കെട്ടിടം രണ്ടാം നില, ചക്കോരത്ത്
കുളം കോഴിക്കോട് 673005.
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക.

ഓൺലനിലൂടെ അപേക്ഷ ഫോം ലഭിക്കാൻ  CLICK LINK BELOW

അപേക്ഷ ഫോം ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക(Download form)

മറ്റു ഫോമുകൾ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക CLICK HERE

സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ 0495 2966517 എന്ന
ഓഫീസ് നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതോ,
kmtboardoffice@gmail.com Email ചെയ്യാവുന്നതോ ആണ്. വെബ്സൈറ്റ് വിലാസം.

Share this vacancy with your friends and other relatives, and visit again to get such vacancies at first

LATEST POST

CLICK HERE

TELEGRAM CHANNEL LINK  (kannada)

CLICK HERE

TELEGRAM CHANNEL LINK (malayalam)

CLICK HERE


We will always update 100% real jobs, any way you have to beware, and I think you guys know about the current world and situations, we wish you to have good luck.J
Previous Post Next Post